CUSTOM動画

MCS-SKDPS16シリーズ解説

富士工業社製リールシート『SKDPS』『SKTS』『SKSS』等のセパレートタイプ専用カーボンスペーサー『MCS-SKDPS16シリーズ』の解説動画。